OVER DE CHRISTENGEMEENTE SOEST

Onze visie

THUIS BIJ GOD DE VADER
De Christengemeente Soest is een enthousiaste geloofsgemeenschap van betrokken christenen uit Soest, Baarn en omgeving. In een bloeiend gemeenteleven zien we een prachtige mix van jong en oud. Ons gemeenteleven is open en toegankelijk en brengt op een eigentijdse, Bijbelse manier de praktische boodschap van Jezus Christus.
Wij zíjn Gods huisgezin. Niet op visite, maar thuis bij Hem. Wie geestelijk gezien thuisloos, dwalend of zoekend is kan bij ons thuiskomen bij God, die als een Vader op ieder mens wacht.

THUIS WAAR JEZUS IS
Als gemeenschap van gelovige mensen aanvaarden we dat Jezus Christus de Zoon van God is. Door zijn zichtbare aanwezigheid op aarde heeft Hij laten zien wie de onzichtbare God in de hemel is. Dat geloof beleven we elke dag , vol hoop en zekerheid.
Ons gemeenteleven staat open voor mensen om zichzelf te zijn en hun kwetsbaarheid te delen. We staan elkaar bij met praktische hulp en geestelijk samenleven door onderwijs en gebed. In een vertrouwde omgeving worden zonden benoemd, omdat er vergeving is voor wie ze belijdt. Na aanvaarding van het geloof in Jezus dopen we mensen om daarmee fysiek en in geloof uitdrukking te geven aan de persoonlijke keuze om Jezus te volgen. De doop is een keerpunt waar de eerdere levensstijl vervangen wordt door een nieuwe. Kinderen dragen we op aan God in dankbaarheid voor het wonder en in erkenning dat ouders en gemeente goed voor ze mogen zorgen.

THUIS MET DE GEEST ALS HUISGENOOT
God heeft ons zijn Heilige Geest beloofd. We verlangen er naar om Hem te ontvangen in het centrum van ons leven, zodat Hij ons van binnenuit kan helpen en sturen op de weg die Jezus van ons vraagt. We bidden voor elkaar om vol te zijn van de Heilige Geest. Daarna worden werken, vruchten en gaven van de Heilige Geest zichtbaar in het dagelijks leven van de gelovige en kan God tot zijn doel komen met ons, levende bouwstenen in de aanwezigheid van God.

Onze geloofsbelijdenis

Als Christengemeente Soest hebben we een geloofsbelijdenis opgesteld. Onze geloofsbelijdenis omschrijft wat wij geloven en waar wij als kerk voor staan. U kan onze geloofsbelijdenis hieronder lezen.

Wij geloven:

 • in één God, die is de Almachtige, de Alwetende, de Eeuwige en de Schepper van hemel en aarde;
 • dat deze ene God zichzelf geopenbaard heeft als Vader van de Here Jezus Christus, als Zoon van God en als Heilige Geest: drie onderscheiden Personen en toch één goddelijk Wezen;
 • in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, zondeloos leefde, wonderen deed, plaatsvervangend voor ons leed en stierf, lichamelijk opstond uit de dood en terugging naar de hemel, waar Hij de hoogste plaats aan Gods rechterhand ontving, waar Hij voor ons pleit en vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden;
 • in de Heilige Geest, die naar de aarde gezonden is door de Vader en door de Zoon als Trooster, om als Persoon in de gelovigen te wonen en te werken;
 • in de Bijbel, het onfeilbare, geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God: het Woord van God, dat bewaard is gebleven en aan de mens is gegeven als basis voor geloofsleer en als richtsnoer voor ons leven;
 • in de vergeving van zonden, verzoening met God en rechtvaardiging ten leven, door het lijden en sterven van Jezus Christus, waardoor wij eeuwig leven hebben;
 • in de wedergeboorte, bewerkt door de Heilige Geest, in antwoord op onze persoonlijke bekering;
 • in de doop der gelovigen door onderdompeling in water, waarmee we willen aangeven, dat wij gedoopt zijn in de dood van Jezus Christus; we zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen;
 • in de doop met de Heilige Geest, waardoor wij kracht ontvangen om te getuigen, waardoor wij gaven ontvangen om te dienen en waardoor wij inzicht en volharding ontvangen om heilig te kunnen leven;
 • in verhoring van die gebeden, die zijn naar Gods wil, en in het door de oudsten zalven van zieken met olie tot genezing;
 • in de universele Gemeente, waarvan Jezus Christus het hoofd is en in de plaatselijke Gemeenten, die van Godswege zijn ingesteld om Zijn opdracht te vervullen: verkondiging van het Evangelie aan alle mensen, in woord en daad, met liefde en volharding;
 • in de persoonlijke, zichtbare wederkomst van Jezus Christus en in de opstanding van alle mensen: de rechtvaardigen ten leven, de onrechtvaardigen ten oordeel.

Onze samenkomsten

Jezus centraal
Iedere zondag is er in de Christengemeente Soest een samenkomst waarin we samen ons geloof in de Here Jezus vorm geven. We willen elkaar ontmoeten en samen ons leven delen. Er is ruimte voor de Bijbel, gebeden, persoonlijke verhalen en aanbidding. Regelmatig hebben we ook een avondmaalsviering, een voorbededienst of een doopdienst.

Kinderen laten groeien
We vinden het erg belangrijk dat ook kinderen met plezier naar de samenkomst komen. Daarom beginnen we elke samenkomst met extra aandacht voor de kinderen. Daarna is er voor de kinderen van 4 tot 12 jaar een aparte dienst, waarin zij op een creatieve manier leren over God. Enthousiaste leiding neemt hen mee in diverse thema’s en ze leren hier dingen door verwerking die aansluit bij hun eigen leeftijd. Voor de kinderen onder de 4 jaar is er opvang in de crèche.

Inzet van gemeenteleden
We geloven dat we samen één kerk zijn en samen mogen groeien in geloof. Dat drukken we ook uit door ruimte te geven aan gaven die de Heilige Geest aan de gemeente heeft gegeven. Gemeenteleden zetten zich bijvoorbeeld in voor het zangteam, gebedsteam, kosterij en kinderwerk.

Ontmoeten
We vinden het belangrijk dat er na de dienst de gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie kan er serieus of gezellig bijgepraat worden. Ook een mooie gelegenheid voor gasten om kennis te maken met gemeenteleden.

ONZE KERNWAARDEN

NEEM CONTACT OP!

Neem contact op met de Christengemeente Soest.

* Moet verplicht ingevuld worden.

MENSEN OVER DE CHRISTENGEMEENTE SOEST.

De Christengemeente is voor mij … zien en gezien worden!

Annemarie van Melle - Lid

De christengemeente is voor mij … een oefenplaats voor Gods koninkrijk op aarde

Sera Vroegop

DONEER AAN DE CHRISTENGEMEENTE SOEST

De financiën van de christelijke geloofsgemeenschap Christengemeente Soest, zijn afhankelijk van giften en bijdrages van mensen. Mocht u een gift willen overmaken aan de Christengemeente Soest, kunt u hier vinden hoe u dat kan doen en wat er vervolgens met het geld gebeurt. De Christengemeente Soest is tevens aangesloten bij de ANBI. De financiën van de christelijke Geloofsgemeenschap ‘Christengemeente te Soest’ worden beheerd door de Stichting Beheer Christengemeente te Soest. Hiernaast kan u bekijken hoe u zelf kunt bijdragen aan de Christengemeente en wat er vervolgens met uw geld gebeurt, hoe het besteed wordt. Klik hier voor meer informatie over onze ANBI status.

U kan uw bijdrage storten
op de volgende rekening

Stichting Beheer Christengemeente te Soest
ING: NL66 INGB 0004764151
o.v.v. Gemeentebijdrage of zendingsproject

VOOR LEDEN!

DE ROOSTERS!

Taakgroepleiders

Sprekers: Maurits | Dienstleiding: Sander | Zangleiding: Reyno | Muzikanten: Sander | Zang: Ineken & Nicolette |  Kosters: André |  Koffie: Diejo | Geluid: Peter-John | Beamer: Matthijs | Kringen: Nel | Kinderwerk: Maureen & Marleen | Gebed: Nel | Welkom: Carry

Schema voor Samenkomst op zondag bij 10:00 christengemeentesoest.nl

Geen geplande taken voor Jan 1970

ONZE EMAIL ADRESSEN

Email adressen

Bekijk hiernaast alle email adressen voor interne groepen.

Om SPAM te voorkomen hebben we alle email adressen als plaatje geplaatst.
Zo kunnen SPAM robots de email adressen niet achterhalen. Excuses voor het eventuele ongemak.