Stichting Beheer Christengemeente te Soest
De financiën van de christelijke Geloofsgemeenschap ‘Christengemeente te Soest’ worden beheerd door de Stichting Beheer Christengemeente te Soest. Ieder jaar legt het bestuur van de Stichting verantwoording af en worden de boeken gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit leden van de Christengemeente.

Onze middelen
De financiële middelen krijgen de Christengemeente uit vrijwillige bijdragen van gemeenteleden en van gemeenteleden en derden voor verschillende zendingsprojecten. Ook kunnen de inkomsten bestaan uit:
• subsidies en bijdragen van landelijke, provinciale en plaatselijke overheden
• giften, legaten, erfstellingen, uitkeringen en verdere bijdragen van zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, waarbij erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving
• baten uit het beheer van het vermogen
• opbrengsten van verhuur van vermogensbestanddelen
• alle andere wettige baten.
Uit de ontvangen middelen betalen we de verschillende activiteiten van de Christengemeente. Die zijn globaal onder te verdelen in vergoeding voor de voorganger en sprekers, zaalhuur voor de samenkomsten, verplichtingen aan zendingsprojecten, kosten van verschillende taakgroepen en algemene kosten.
Het beleid en de financiële draagkracht van de Christengemeente bepalen welke verplichtingen de Christengemeente aan kan en aan welke taken middelen besteed worden. Wij geloven dat de Here God in alle noden kan voorzien. Het bestuur heeft vanuit de beginselen van goed leiderschap en behoorlijk bestuur de verantwoordelijkheid om geen verplichtingen voor te stellen of -na besluitvorming- aan te gaan die de draagkracht van de Gemeente te boven gaan. Wij vinden het wenselijk een algemene reserve aan te houden van 12 maanden aan zendingsverplichtingen en kosten voorganger plus de opzegtermijn van het huurcontract.
Jaarlijks legt het bestuur een begroting voor aan de leden van de Christengemeente. In een gemeentevergadering stemmen de leden over goedkeuring van de ingediende begroting. Zonder goedgekeurde begroting kan het bestuur geen uitgaven doen. Blijkt door omstandigheden meer uitgegeven te moeten worden aan de activiteiten van de Christengemeente dan heeft het bestuur mandaat tot ten hoogste 2,5% van de totale begrote inkomsten.
Jaarlijks stelt het bestuur het jaarverslag vast na controle door een kascontrolecommissie. Vervolgens legt zij verantwoording af aan de leden van de Christengemeente in een gemeentevergadering over de herkomst en besteding van middelen en over de mutaties in het eigen vermogen. Gemeente leden ontvangen het verslag van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit tenminste twee leden van de Christengemeente en kunnen niet gelijktijdig oudste of diaken zijn.
Na verantwoording door het bestuur dechargeert de gemeentevergadering het bestuur voor het gevoerde financieel beheer.

Financieel jaarverslag
Klik hier voor het financieel jaarverslag

Ontbinding van de stichting
Het bestuur kan de stichting ontbinden als een meerderheid van de stemgerechtigde leden van de Christengemeente dat vraagt. De stichting blijft na ontbinding actief voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. De vereffening geschiedt door het bestuur, die er ook op toeziet dat de ontbinding ingeschreven wordt in het stichtingenregister. Een eventueel batig vermogenssaldo wordt door het bestuur uitsluitend aangewend voor- en ten behoeve van de Christengemeente, of -indien de Christengemeente niet meer mocht bestaan, voor een soortgelijke christelijke groepering/geloofsgemeenschap, dat laatste alsdan ter uitsluitende beoordeling van het bestuur.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit oudsten en diakenen van de Christengemeente. Oudsten en diakenen worden benoemd na een zorgvuldige procedure van toekenning, onderkenning en erkenning. Dat is geregeld in het huishoudelijk reglement. Bestuursleden treden af bij beëindiging van hun ambt. Klik hier voor de samenstelling van het huidige bestuur.

Beloningsbeleid
Leden van de Christengemeente en bestuursleden krijgen geen financiële vergoeding voor het werk wat ze voor de Christengemeente doen, tenzij onder bijzondere omstandigheden en door het Bestuur bepaald. Sinds 1 april 1996 is Harpert (H.M.) Tromp voorganger en vrijgesteld oudste. Hij krijgt hiervoor een vergoeding voor zijn levensonderhoud. Daarnaast ontvangen sprekers van buiten de Christengemeente een sprekersvergoeding.
Leden van de Christengemeente kunnen aanspraak maken op vergoeding voor gemaakte kosten voor de Gemeente. Alle betaalde vergoedingen zijn opgenomen in het financieel jaarverslag.

Verslag activiteiten 2015
Gezichtsbepalend voor de Christengemeente Soest in het achterliggende jaar zijn de samenkomsten op de zondagmorgen in de aula van het Griftland College geweest. Hiervoor hebben veel gemeenteleden zich in op het gebied van kinderdiensten, muziekteam en taken als kosterij, koffieschenken enz. ingezet.

Daarnaast kenmerkt het gemeenteleven zich door doordeweekse activiteiten zoals:
• Tweewekelijkse Bijbelstudie- en huiskringen waarin ontmoetingen in kleine groepen bijdragen aan het geestelijk leven van de leden.
• Onderwijs voor de jeugd twee keer per maand en voor de tieners wekelijks. Daarnaast zijn er avonden waarop jeugd en tieners elkaar in informeel contact ontmoeten.
• Gebedscellen die wekelijks bij elkaar komen om te bidden voor de actualiteit in de gemeente, ons dorp, het land en de wereld.

De gemeente steunt actief (financieel en/of gebed) een vijftal zendingsprojecten in het buitenland en een evangelist in Nederland.

De gemeente is aangesloten bij de Morgenstondbeweging. Ook onderhoudt zij goede contacten met gemeenten en kerken in Soest en wordt er op verschillende momenten met elkaar samengewerkt bij evangelisatie, gebed en diaconaat.